Allmänna Villkor

Prepaid Deluxe (PPD) villkor för kort

VIKTIG INFORMATION: Vänligen läs detta avtal noga innan du aktiverar ditt konto. Detta avtal träder i kraft och blir bindande när du aktiverar ditt kort och under hela kortets giltighetstid.

  1. Definitioner och tolkning:
KontoDe elektroniska pengar som hör samman med ditt kort.
ExtrakortYtterligare kort som utfärdas till en person vid något tillfälle efter en framgångsrik registrering av ett konto;
Innehavare av extrakort En person du har gett rätten att inneha ett extrakort.
AvtalDessa villkor avseende användningen av användningen av ditt/dina kort med ändringar från tid till annan.
AppPrepaid Deluxes mobilapp som ger dig åtkomst till ditt konto och där du kan se information om ditt kort och dina transaktioner
Tillgängligt saldo Prepaid Deluxes mobilapp som ger dig åtkomst till ditt konto och där du kan se information om ditt kort och dina transaktioner.
Vardag/bank-dag Måndag till och med fredag, mellan klockan 9.00 och 17.00 CET, som inte är helgdag i Gibraltar.
Kort Ett förbetalt kort, vare sig det är personligt eller inte, som har utfärdats till dig i enlighet med detta avtal.
Kundservice Kontaktcentret dit du vänder dig med frågor om ditt kort och konto. Du kan kontakta Kundservice genom att:
i. ringa 020-10 50 51 (din nätverksleverantör kan ta ut en avgift för att ringa det här numret).
ii. mejla support@ppdl.eu från mejladressen som är registrerad till ditt onlinekonto, eller
iii. skriva till: Prepaid Deluxe, Gymnasiegatan 2, 442 48 Kungälv
EESEuropeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Sista giltighetsdag Det sista giltighetsdatum som står på ditt kort.
Avgift Alla avgifter som du är skyldig att betala enligt Avgifts- och gränsplanen.
Avgifts- och gränsplanPlanen som finns i detta avtal och som utgör en del av detta avtal.
KYC (Känn din kund) Betyder ”Know Your Customer” (känn din kund) och utgör vår verifiering av dina personuppgifter.
Handlare En återförsäljare eller annan person som tar emot elektroniska pengar.
Online-
konto
Den del av webbplatsen som tillåter dig att komma åt ditt konto och genomföra kontorelaterade funktioner.
Person-uppgifterRegistrerade personliga identitetsuppgifter som hänför sig till användningen av ditt kort och onlinekonto, inklusive (men inte begränsat till) ditt: namn, födelsedatum, hemadress, mejladress och telefonnummer (fast och/eller mobil). Alla detaljer kring vilka personuppgifter vi behandlar finns angivna i vår sekretesspolicy.
PIN PIN-kod, det vill säga säkerhetsnumret som tillhandahålls för att användas med ditt kort.
Huvudkort Det första kort som har utfärdats till dig i enlighet med detta avtal.
HuvudkortsinnehavareDen person som huvudkortet har utfärdats till och som är ansvarig för användningen av alla extrakort i enlighet med detta avtal.
ProgramförvaltarePrepaid Deluxe Ltd. med organisationsnummer 118300 och huvudkontor på Suite 23, Portland House, Glacis Road, GX11 1AA,
Gibraltar
SystemMastercard eller Visa som tillämpligt och kommunicerat på ditt kort; Mastercard är ett är ett registrerat varumärke hos Mastercard International Incorporated. Visa är ett registrerat varumärke hos Visa International.
Transaktion Användningen av ditt kort för att genomföra (i) en betalning, eller ett inköp av varor eller tjänster från en handlare där betalningen genomförs (som helhet eller delvis) genom användningen av ditt kort, inklusive betalningar över internet, via beställning på telefon eller genom mejl eller (ii) ett kontantuttag som gjorts från en bankomat eller bank med ditt kort.
Användarnamn och lösenordDu väljer en uppsättning personliga koder för få tillgång till ditt onlinekonto.
Webbplats www.ppdl.eu
vi, oss eller vår Transact Payments Limited (”TPL”) är ett företag med säte i Gibraltar med huvudkontor 6.20 World Trade Center, 6 Bayside Road, Gibraltar, GX11 1AA registreringsnummer 108217, och godkänt av Gibraltar Financial Services Commission som ett institut för elektroniska pengar eller programförvaltare som agerar å dess vägnar.
du eller din Du, den person som har ingått detta avtal med oss genom din användning av kortet och eller kontot och alla personer som du har godkänt för att använda kort i enlighet med detta avtal.

2. Ditt avtal, kort och konto

2.1. Ditt kort har utfärdats av oss i enlighet med en licens från planen, och dina rättigheter och skyldigheter avseende användning av kortet är underställda detta avtal.

2.2. Du kan när som helst ladda ner eller skriva ut den senaste versionen av detta avtal från webbplatsen och/eller be om en papperskopia från Kundservice.

2.3. Ditt kort är en produkt av elektroniska pengar; det är inte en kredit, det är inte ett laddkort eller bankkort eller på något sätt kopplat till ditt bankkonto.

3. Inköp och aktivering av ditt kort

3.1. För att ansöka om och använda ett kort måste du vara minst 18 år och bosatt i Europa.

3.2. Kort kan köpas på webbplatsen.

3.3. Du får endast lov att inneha ett konto där ditt tillgängliga saldo finns. Om vi upptäcker att du har mer än ett konto, kan vi blockera ditt kort och avsluta detta avtal.

3.4. När du får ditt kort måste du omedelbart skriva din namnteckning på det och därefter följa instruktionerna i appen för att aktivera det.

3.5. Förutsatt att vi har kunnat slutföra KYC kommer du att få en bekräftelse på aktiveringen via mejl eller i din app och kommer att kunna använda kortet.

4. Personuppgifter

4.1. När transaktioner genomförs på internet kan vissa webbplatser kräva att du fyller i dina personuppgifter. Om så är fallet ska du tillhandahålla de mest aktuella personuppgifter som du har lämnat till oss.

4.2. Du måste meddela oss varje förändring i dina personuppgifter så snart som möjligt genom att kontakta Kundservice eller uppdatera uppgifterna på ditt onlinekonto. Du kommer att hållas betalningsansvarig för varje förlust/skada/kostnad som uppstår på grund av underlåtenhet att delge oss förändringar i dina personuppgifter som en konsekvens av oskäligt dröjsmål, grov vårdslöshet å din sida eller bedrägeri. Vi kommer att behöva verifiera dina nya personuppgifter och kan komma att kräva relevant KYC information/-dokumentation från dig som tillämpligt.

4.3. Vi förbehåller oss rätten att när som helst bekräfta dina personuppgifter (genom att till exempel efterfråga relevanta originaldokument) inklusive i syfte att förhindra bedrägeri och/eller penningtvätt. Därutöver ger du oss befogenhet att genomföra elektroniska kontroller för att verifiera din identitet i relation till ditt konto vid tidpunkten för din ansökan eller närhelst i framtiden, antingen direkt eller genom att använda relevanta tredje parter.

5. Ladda ditt kort

5.1. Penningmedel kan tillföras ditt konto genom någon av de tillåtna metoderna som beskrivs i sektionen ”Avgifter för laddning” under Avgifts- och begränsningsplanen.

5.2. För att ladda ditt kort med ett bankkort måste du använda ett debetkort som har utfärdats av ett reglerat finansinstitut i EES och som är registrerat under samma namn och adress som ditt kort.

5.3. Vi förbehåller oss rätten att när som helst efterfråga KYC dokument och verifikationer av källan för dina penningmedel.

5.4. Begränsningar av laddning av penningmedel kan variera beroende på typen av kort och som beskrivet i Avgifts- och begränsningsplanen.

6. Användning av ditt kort

6.1. Din användning av kortet är debiteras avgifterna som anges i Avgifts- och begränsningsplanen, som dras av från det tillgängliga saldot.

6.2. Du kan använda kortet hos alla handlare som accepterar de system det är kopplat till för att genomföra transaktioner om inget annat har meddelats.

6.3. Du måste alltid säkerställa att du har tillräckligt saldo för varje transaktion som du auktoriserar (inklusive mervärdesskatt och andra skatter, tullar och tillämpliga avgifter). Det är inte säkert att alla handlare tillåter att du kombinerar användningen av ditt kort med andra betalningsmetoder om det tillgängliga saldot inte räcker för att betala för en transaktion.

6.4. Om en transaktion av någon anledning genomförs men beloppet överstiger den tillgängliga balansen måste du omedelbart betala underskottet till oss. Om du misslyckas med detta efter att ha fått en underrättelse från oss förbehåller vi oss rätten att ta alla nödvändiga steg, inklusive rättsliga åtgärder, för att inkassera detta underskott.

6.5. Det finns vissa omständigheter när en handlare kan kräva att du har ett högre tillgängligt saldo än värdet på den transaktion du vill genomföra och du kommer endast att debiteras för det verkliga och slutliga värdet på transaktionen. Handlare kan kräva detta då de kan behöva ha tillgång till mer medel än du initialt planerat att förbruka, till exempel vid bokning av hotell eller hyrbilar. I de fall en handlare har förhandsauktorisation till ditt kort, kommer du inte att ha tillgång till relevanta medel förrän transaktionen är slutförd eller, om tidigare, upp till en period om 30 dagar. Vi kommer endast att blockera tillgången på den exakta summa medel som du har auktoriserat.

6.6. Ditt kort kan inte användas där sådana handlare inte kan uppnå onlineauktorisering för att säkerställa att du har tillräckligt med tillgängligt saldo för transaktionen (till exempel, transaktioner som görs på tåg, båt, vissa inköp under flygning). Vi tar inget ansvar om en handlare inte godtar betalningar med kortet.

6.7. Du får inte använda kortet i illegala syften.

7. Auktorisera transaktioner

7.1. Du behöver ge ditt samtycke till varje transaktion så att vi kan kontrollera att den är äkta genom att, när tillämpligt, a) använda din PIN-kod eller annan personlig säkerhetskod; b) skriva under en inköpsverifikation; c) tillhandahålla kortuppgifter och/eller tillhandahålla andra person och/eller kortuppgifter. När du väl har givit samtycke till transaktionen, anses den vara auktoriserad.

7.2. Tiden för mottagande av en transaktionsorder är när vi erhåller den. Om en transaktionsorder mottages efter klockan 16 en bankdag anses den mottagen nästa bankdag.

7.3. När en transaktion har auktoriserats av dig och mottagits av oss kan den inte återkallas.

7.4. I de fall då en handlares leverantör av betalningstjänster är belägen inom EES och de betalningstjänster som utförs sker i en annan EES medlems valuta, säkerställer vi kontantöverföringen till handlarens leverantör av betalningstjänster inom 4 bankdagar efter dagen då transaktionsordern mottagits.

7.5. Vissa handlare accepterar inte betalningar genom kortet och vi bär inget ansvar för detta: det är ditt ansvar att undersöka varje handlares begränsningar.

7.6. Din möjlighet att använda eller ha tillgång till kortet kan tillfälligtvis avbrytas, till exempel om vi behöver genomföra underhåll av våra system eller webbplatser. Vänligen kontakta vår Kundservice för att underrätta oss om eventuella problem som du upplever när du använder ditt kort eller konto. Vi kommer att försöka lösa dessa så snart som möjligt.

8. Extrakort

8.1. Genom att kontakta Kundservice eller att hitta rätt avdelning på ditt onlinekonto kan du, utifrån vårt gottfinnande och givet att vi har mottagit tillräckligt med KYC information/dokument (i enlighet med villkor 5.3), vara berättigad att ansöka om upp till 2 extrakort kopplade direkt till ditt konto för användning av extrakortsinnehavare.

8.2. Extrakortsinnehavare måste vara minst 18 år gamla, och under förutsättning att du är vårdnadshavare, minst 13 gamla. Transaktioner som utförs av personer under 18 är inte tillåtna av vissa handlare men du är ansvarig för all användning av alla extrakort för dessa personer. Vi kan kräva KYC för varje extrakortinnehavare allt efter behov.

8.3. Om din ansökan om extrakort beviljas skickar vi dig ett extrakort mot en avgift. Detta kan du ge till den avsedda extrakortsinnehavaren för dennes exklusiva användning, under förutsättning att:
i. du förser extrakortsinnehavaren med en kopia av dessa villkor (som sedan är bindande för er båda);
ii. extrakortet enbart används av extrakortsinnehavaren;
iii. du behåller huvudkortet för din egen exklusiva användning i enlighet med detta avtal;
iv. alla transaktioner som utförs med extrakortet ska anses vara auktoriserade direkt av huvudkortsinnehavaren, som är ansvarig för sådana transaktioner och tillämpliga avgifter.

8.4. Penningmedel kan inte laddas direkt till något av extrakorten, som är kopplade till samma konto som huvudkortet. Kontot kan endast laddas av huvudkortsinnehavare i enlighet med villkor 5.

8.5. Du måste säkerställa att extrakortsinnehavare under 18 år inte använder kortet för något syfte för vilket minimiåldern är minst 18 år, det vill säga inköp av alkohol, vuxenunderhållning eller spel.

9. Hantera och skydda ditt konto och kort

9.1. Vi skickar dig en PIN kod via mejl eller SMS för användning med ditt fysiska kort. Extrakortsinnehavare får sina PIN koder via mejl och SMS. Du behöver PIN koden för att göra kontantuttag från bankomat eller på en bank.

9.2. Om du glömmer bort din PIN kod, ska du kontakta Kundservice för att få en ny PIN-kod som skickas till dig via SMS och mejl.

9.3. När du beställer ett huvudkort på webbplatsen, uppmanas du att skapa ett användarnamn och ett lösenord. Du behöver användarnamnet och lösenordet för att få tillgång till ditt onlinekonto och utföra följande funktioner (såväl som andra funktioner som finns specificerade på webbplatsen) när det gäller ditt kort online:
i. byta ditt telefonnummer;
ii. kontrollera ditt tillgängliga saldo;
iii. kontrollera dina transaktionsdetaljer; och
iv. byta ditt lösenord.

9.4. Du får inte ge ditt kort till någon annan person eller tillåta att någon annan använder det utom i förhållande till extrakortsinnehavaren.

9.5. Du är ansvarig för ditt konto, kort, PIN-kod, onlinekonto och övriga relaterade säkerhetsuppgifter och måste vidta alla upptänkliga åtgärder för att de ska förbli säkra och hemliga. Dessa åtgärder omfattar (men är inte begränsade till) att:
i. memorera din PIN kod så fort du får den, och förstöra brevet eller annan behörig kommunikation som använts för att överföra den till dig;
ii. aldrig skriva din PIN kod på ditt kort eller på något som du normalt förvarar tillsammans med ditt kort;
iii. alltid hålla din PIN kod hemlig, till exempel genom att inte använda din PIN om någon annan iakttar dig.

9.6. Underlåtenhet att följa villkor 9 kan påverka din möjlighet att göra anspråk på förluster i de fall vi kan visa att du avsiktligen har försummat att hålla informationen säker eller om du har agerat bedrägligt, med oskäligt dröjsmål eller grov vårdslöshet. Under alla andra omständigheter beskrivs din maximala betalningsskyldighet nedan i villkor 13.

9.7. Om du tror att någon annan känner till ditt onlinekonto, PIN kod eller säkerhetsuppgifter för ditt kort, måste du underrätta oss genom att omedelbart kontakta Kundservice.

9.8. I den händelse som vi misstänker eller tror att ditt kort kan vara föremål för bedrägeri eller säkerhetshot, kommer vi att underrätta dig på ett säkert sätt via mejl och telefon.

9.9. När ditt kort har upphört att gälla eller om det hittas efter att du har förlustanmält det som förlorat eller stulet måste du förstöra det genom att klippa sönder magnetremsan i två delar.

10. Avbeställning

10.1. Om du har beställt ditt kort online, kan du avbeställa det kostnadsfritt innan du aktiverar och använder det och upp till 14 kalenderdagar efter aktiveringsdatumet (Avbeställningsperioden) genom att skriva till Kundservice. Detta gäller inte ersättningskort där avbeställningsperioden för det ursprungliga kortet har gått ut.

10.2. Du kan också avsluta ditt kort när som helst genom att kontakta Kundservice och använda dig av dina återköpsrättigheter under villkor 11.

10.3. När vi har fått all nödvändig information från dig (inklusive KYC) och alla transaktioner och tillämpliga avgifter och debiteringar har hanterats och dragits av kommer vi att återbetala tillgängligt saldo till dig under förutsättning att:
i. du inte har agerat bedrägligt eller med grov trolöshet eller på ett sådant sätt som väcker rimlig misstanke om bedrägeri eller grov trolöshet; och
ii. vi inte har behov av att hålla inne ditt tillgängliga saldo enligt lag eller andra förordningar, eller på begäran från polis, domstol eller annan tillsynsmyndighet.

10.4. När ditt kort och ditt konto har sagts upp är det ditt ansvar att förstöra ditt/dina kort.

10.5. Om det efter att ditt tillgängliga saldo har återbetalats blir känt att ytterligare transaktioner har gjorts, eller om debiteringar och avgifter skett genom användning av kortet/en, eller om vi mottar en återföring av tidigare medelstransaktion kommer vi att underrätta dig om beloppet, vilket du omedelbart måste återbetala till oss vid anmodan.

11. Utgång och återbetalning

11.1. Det kommer inte att vara möjligt för dig att använda ditt kort efter dess utgångsdatum. Detta avtal upphör per utgångsdatumet om inte ett ersättningskort har utfärdats till dig. Vid kortets utgång har du fortfarande möjlighet att erhålla en återbetalning av det tillgängliga saldot i enlighet med villkor. Om du inte efterfrågar en återbetalning av ditt tillgängliga saldo kommer den månatliga kontoavgiften (som stipulerats i Avgifts- och begränsningsplanen) att fortsätta att debiteras ditt konto, även om det är inaktivt och ditt kort har gått ut.

11.2. Du kan lösa ut ditt tillgängliga saldo när som helst genom att kontakta Kundservice. När vi hanterar din återbetalningsförfrågan, kan vi ha behov av att du tillhandahåller oss med KYC information och/eller dokument i syfte att verifiera dina personuppgifter i enlighet med rättsliga krav. Vi kan debitera en återbetalningsavgift om du efterfrågar en återbetalning av ditt tillgängliga saldo före, eller 12 månader efter, upphörandet av detta avtal. Alla sådana återbetalningsavgifter stipuleras i Avgifts- och begränsningsplanen.

11.3. Det är vår absoluta rätt att kvitta, överföra eller avräkna belopp från ditt konto eller kort för att gottgöra vissa eller alla skulder och avgifter som du är skyldig oss och som inte har betalats eller gottgjort när de förföll.

12. Avslutande eller suspendering av ditt kort eller konto

12.1. Vi kan när som helst avsluta detta avtal:
i. genom att ge dig upp till två månaders förvarning (givet att du har tillhandahållit oss med en aktuell mejladress);
ii. med omedelbar verkan om:
a. vi upptäcker att någon del av information du tillhandahöll när du ansökte om kortet är felaktig eller falsk;
b. du underlåter att tillhandahålla de personuppgifter som är nödvändiga för oss att följa våra lagliga skyldigheter som utgivare av elektroniska pengar och för att fullfölja detta avtal; eller
c. du har brutit detta avtal eller vi har anledning att tro att du har använt, eller har för avsikt att använda kortet på ett grovt vårdslöst sätt eller för bedrägliga eller andra illegala syften eller om vi inte kan behandla dina transaktioner på grund av tredje parts handlingar.

12.2. Vi kan med omedelbar verkan suspendera ditt kort när som helst (och fram tills att din försummelse har avhjälpts eller avtalet avslutats) om:
i. vi upptäcker att informationen som du tillhandahållit oss när du ansökte om ditt kort var felaktig; eller
ii. en transaktion av nekats på grund av det tillgängliga saldot inte är tillräckligt; eller
iii. vi har rimliga misstankar om att kortets säkerhet är i fara eller att du, eller någon tredje part, har använt eller har för avsikt använda kortet på ett grovt vårdslöst sätt eller för bedrägliga eller andra illegala syften; eller
iv. vi inte kan behandla dina transaktioner på grund av tredje parts handlingar; eller
v. du har brutit detta avtal.

12.3. I händelse att vi suspenderar eller avslutar ditt kort, kommer vi när det är tillåtet enligt lag, att underrätta dig på förhand eller så fort som möjlighet efteråt. Vi meddelar alla som har varit involverade i transaktionen om en suspendering har skett.

13. Förlust eller stöld av ditt kort.

13.1. Du är ansvarig för att skydda kortet som om det vore kontanter i din plånbok – om det tappas bort eller blir stulet, kan du förlora en del av eller alla pengarna på ditt konto om du inte kontaktar oss så som specificerat i detta villkor.

13.2. Du måste kontakta oss utan dröjsmål genom att ringa till vår 24-timmars hjälplinje för förlust eller stöld 020-10 50 51 om du vet eller misstänker att kortet är borttappat, stulet, försnillat eller föremål för icke auktoriserad användning eller att PIN koden eller någon annan säkerhetsuppgift som gäller kortet är känd för en icke auktoriserad person eller om du tror att en transaktion felaktigt har genomförts.

13.3. Du kan bli betalningsskyldig upp till ett maxbelopp på 50 euro för förluster på grund av icke auktoriserade transaktioner som gjorts innan du informerade oss om stölden, förlusten eller att kortet försnillats. Om vår utredning visar att du har auktoriserat en omtvistad transaktion eller att du har agerat bedrägligt eller att du genom försumlighet eller med avsikt av brutit mot villkoren i detta avtal (till exempel genom att inte skydda ditt kort eller din PIN kod), kan du bli betalningsskyldig för de förluster vi lider på grund av kortets användning.

13.4. Kortet ska blockeras för att undvika ytterligare förluster så fort en förlust, stöld eller icke auktoriserad användning av ditt kort rapporteras.

13.5. Ersättningskort skickas mot en avgift till de senaste adresserna som du har tillhandahållit.

13.6. Du samtycker till att samarbeta med våra handläggare, tillsynsmyndigheter, polisen och oss om ditt kort tappas bort, blir stulet eller om vi misstänker bedräglig användning av kortet.

13.7. I händelse att du informerar oss om en icke auktoriserad eller felaktigt utförd transaktion utan oskäligt dröjsmål, och i alla händelser inte senare än 13 månader efter debiteringsdatumet, kommer vi att återbetala beloppet omedelbart förutsatt att vi inte har någon anledning att tro att händelsen kan ha inträffat på grund av ett brott mot detta avtal, genom grov vårdslöshet eller om vi har rimliga skäl att misstänka bedrägeri.

13.8. I händelse av en icke genomförd eller felaktigt utförd transaktion, kommer vi omedelbart att vidta ansträngningar för att spåra transaktionen och underrättar dig om resultatet. Vi kommer inte att debitera dig för det arbetet. I händelse att vi bär ansvaret för transaktionen kommer vi att återbetala beloppet tillsammans med eventuella avgifter som tagits ut från dig, utan oskäligt dröjsmål.

13.9 Idet fall som en transaktion som har genomförts inom EES ankommer senare än den skulle ha gjort enligt villkoren i detta avtal, kan du kräva att vi kontaktar det mottagande betalningsinstitutet för att be dem att hantera den som om den hade gjorts i tid.

13.10 I händelse att en transaktion som initierats av en betalningsmottagare genomförs, kommer vi att erbjuda en återbetalning av beloppet, med förbehåll för klausul 13.11, endast under omständigheter där du kan bevisa att:
13.10.1 det exakta transaktionsbeloppet inte specificerades när du godkände betalningen; och
13.10.2 transaktionens belopp överstiger det belopp som du rimligen hade förväntat dig, med hänsyn till ditt tidigare köpbeteende, avtalets villkor och de relevanta omständigheterna i fallet.

13.11 Återbetalning som avses i 13.9 kommer inte att tillhandahållas om:
13.11.1 beloppet är hänförligt till växelkursfluktuationer; eller
13.11.2 du har samtyckt till att utföra transaktionen direkt till oss; eller
13.11.3 information om transaktionen tillhandahölls eller gjordes tillgänglig för dig på ett överenskommet sätt minst 4 veckor före transaktionens förfallodatum; eller
13.11.4 du efterfrågar återbetalningen från oss senare än 8 veckor från det datum då den debiterades.

14. Betalningstvister

14.1 Om du bestrider en transaktion som du har auktoriserat och som har behandlats med ditt kort, ska du reglera detta med personen som du köpte varorna eller tjänsterna ifrån; vi är inte ansvariga för kvaliteten, säkerheten, lagenlighet eller någon annan aspekt på varorna eller tjänsterna som har köpts med ditt kort.

14.2 Kontakta oss på Kundservice om din tvist med en handlare gällande en transaktion inte kan lösas så kommer vi att bistå dig så långt som är rimligen genomförbart.

14.3 Om du har anledning att tro att en transaktion har genomförts utan ditt samtycke eller av misstag, kan du be oss utreda transaktionen. Om vi utreder transaktionen kommer det omtvistade beloppet inte vara tillgängligt för att spendera förrän vår utredning är slutförd, och om vi mottar information som bevisar att transaktionen var äkta kommer detta att dras av från ditt tillgänliga saldo och vi kan komma att debitera dig en utredningskostnad. Om du inte har tillräckligt tillgängligt saldo måste du återbetala oss beloppet omedelbart vid anfordran.

15. Utländsk valuta

15.1 Om du använder ditt kort i en annan valuta än den som ditt kort är noterat i, kommer beloppet som dras från ditt tillgängliga saldo att vara samma som transaktionsbeloppet konverterat till ditt kontos valuta med en växelkurs som stipuleras av planen. Du kan också debiteras en avgift för utländsk valuta så som stipulerat i Avgifts- och begränsningsplanen. I syfte att ge dig möjlighet att jämföra avgifter för valutakursväxling, kan du se realtidskillnaden mellan det belopp som debiteras ditt kort för en transaktion i utländsk valuta (vilken består av det påslag som tillämpas enligt planen samt eventuella andra avgifter) och den senaste tillgängliga dagliga referensväxelkurs för euron som utfärdats av Europeiska centralbanken. Denna information hittar du i appen.

16. Vårt rättsliga ansvar

16.1 Vi bär inte något ansvar för förluster som härrör från:
i. försummelse som direkt eller indirekt härrör från orsaker bortom vårt kontroll, inklusive men inte begränsat till, brist på medel och/eller att bankomattjänster inte fungerar, maximala beloppsbegränsningar som är beslutade av bankomatoperatörer och brister i system för datahantering;
ii. från förlust av vinst, förlust av affär eller någon som helst indirekt, följdriktig, speciell eller strafförlust;
iii. från all användning av kortet som går emot detta avtal;
iv. för varor och tjänster som är inköpta med kortet; och
v. för alla skador hänförliga till förlust, bedrägeri eller stöld som du har rapporterat till oss 13 månader efter händelsen.

16.2 Vi kommer inte att ha något ansvar gentemot dig om dina personuppgifter har ändrats och du inte har meddelat oss detta.

16.3 I de fall då kortet är felaktig på grund av vår försummelse är vårt ansvar begränsat till att ersätta kortet.

16.4 I de fall då belopp är felaktigt har dragits av från ditt tillgänliga saldo på grund av vår försummelse, är vårt ansvar begränsat till att betala dig motsvarande belopp.

16.5 Inget i detta avtal ska utesluta eller begränsa vårt ansvar för dödsfall eller personskada som är följd av vår oaktsamhet eller bedräglighet.

16.6 I den utsträckning det är tillåtet enligt lag, alla villkor eller ansvarsförbindelser understådda av lag, statut eller annat är uttryckligen uteslutna.

16.7 Ovanstående undantag och begränsningar som beskrivs i denna paragraf är tillämpliga på alla våra affärspartners förpliktelser såsom planen och andra leverantörer, entreprenörer, distributörer och alla deras respektive affärspartners (om sådana finns), till dig, och som kan uppstå i samband med detta avtal.

16.8 För alla andra ärenden som inte uttryckligen omfattas av detta villkor 16, och i den utsträckning det är tillåtet genom tillämplig lag, så är vår totala sammantagna betalningsskyldighet begränsad till det totala belopp pengar som du har haft deponerat på ditt konto under 12 månaders perioden innan ersättningsanspråket.

17. Klagomål

17.1 Om du önskar framföra ett klagomål om ditt kort och/eller konto, kan du kontakta Kundservice för att ge framställa uppgifterna kring reklamationen.

17.2 När vi har mottagit det klagomål du har skickat oss via mejl, strävar vi efter att svara så fort som möjligt. I alla händelser, kommer vi att svara på ditt mejl inom 15 bankdagar.

17.3 Om du efter att ha fått ett svar från vår Kundservice fortfarande är missnöjd med resultatet, kan du eskalera ditt klagomål till TPL:s Complaints Department genom att skriva till complaints@transactpaymentslimited.com

17.4 Om TPL:s Complaints Department inte har möjlighet att hantera ditt klagomål direkt kommer du att få en bekräftelse på att din reklamation har mottagits och att en formell utredning kommer att genomföras. Du erhåller ett formellt svar om deras iakttagelser inom 35 bankdagar från det att ditt klagomål mottogs.

17.5 Vi gör vårt yttersta för att hitta en lösning på ditt klagomål och kommer att ge en heltäckande förklaring till hur vi har resonerat för att komma fram till vårt beslut.

17.6 Om vi mot förmodan inte kan lösa ditt ärende så att du blir nöjd har du rätt att skicka ditt klagomål till Financial Services Commission på: Payment Services Team, Financial Services Commission, PO Box 940, Suite 3 Ground Floor, Atlantic Suites, Europort Avenue, Gibraltar eller mejl psdcomplaints@fsc.gi.

18. Allmän kommunikation

18.1 All kommunikation från oss sker via webbplatsen och genom notiser via mejl eller i appen (enligt de senaste kontaktuppgifterna du har lämnat till oss).

18.2 Du kan kontakta oss via Kundservice enligt uppgifterna som beskrivs i klausul 1.

19. Personuppgifter

19.1 TPL är registeransvarig för dina personuppgifter tillhörande med tillämpning och användning av själva kortet och kommer att samla in viss information om köparen och användarna av kortet i syfte att bedriva kortverksamheten. Ditt tillhandahållande av personuppgifter och vår behandling av dessa uppgifter är nödvändiga för att var och en av oss ska kunna utföra sina åtaganden enligt avtalet. Ibland kan det bli nödvändigt med behandling av uppgifterna så att vi, på din begäran, kan vidta vissa åtgärder på din begäran innan du ingår detta avtal. Om du inte tillhandahåller de personuppgifter som vi begär kommer vi att avsluta detta avtal enligt klausul 12.1 (ii) (b) ovan.

19.2 Vi hanterar och skyddar dina personuppgifter i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar. Vänligen se vår sekretesspolicy som du får när vi samlar in dina personuppgifter för heltäckande information om när och varför TPL samlar in personuppgifter om dig, hur vi använder dem, under vilka omständigheter vi får lämna dem till andra och hur vi lagrar dem på ett säkert sätt.

20. Förändringar i villkoren

20.1 Vi kan när som helst uppdatera eller göra tillägg till detta avtal som meddelas dig genom notiser till ditt onlinekonto, via mejl eller app minst 2 månader i förväg (enligt de senaste kontaktuppgifterna du har lämnat till oss).

20.2 Om du inte samtycker till förändringarna i avtalet, kan du när som helst inom ramen för 2 månaderperioden för uppsägning avsluta ditt avtal i enlighet med villkor 11 och lösa ut oanvänt tillgängligt saldo vid denna tidpunkt utan avgift. Du anses ha accepterat alla förändringar i detta avtal om du inte meddelar oss före föreslaget ändringsdatum.

20.3 Om någon del av detta avtal avviker från regulatoriska krav kommer vi inte att stödja oss på den utan behandla den som om den reflekterade de relevanta regulatoriska kraven. Om vi behöver göra verksamhetsmässiga förändringar innan vi fullt ut kan följa nya regulatoriska krav, kommer vi att genomföra sådana förändringar så snart det är praktiskt genomförbart.

21. Språk

21.1 Den engelska versionen av detta avtal och för all kommunikation samt innehåll på webbplatsen har tolkningsföreträde framför andra språkversioner som vi kan utfärda från tid till annan.

22. Övrigt

22.1 Detta avtal styrs av Gibraltars lagstiftning.

22.2 Du samtycker till Gibraltars domstolars icke-exklusiva behörighetsskäl.

22.3 Varje försening eller underlåtenhet å vår sida att utöva någon rättighet eller något rättsmedel inom ramen för detta avtal ska inte uppfattas som ett avsteg från en sådan rättighet eller ett sådant rättsmedel eller utesluta utövande vid någon senare tidpunkt.

22.4 Kortet är en produkt för betalningstjänster och inte ett insättningskonto, kredit eller bankprodukt och styrs därför inte av Gibraltars insättningsgaranti. Vi kommer dock att hålla dina penningmedel säkra så att de skyddas i enlighet med tillämplig lag för det fall att vi hamnar på obestånd.

22.5 Om något villkor inom ramen för detta avtal inte bedöms äga juridisk giltighet eller vara illegalt, kommer övriga villkor fortsatt vara giltiga och i kraft.

22.6 Du kan inte överföra eller överlåta någon av dina rättigheter och/eller förmåner inom ramen för detta avtal och du kommer att vara den enda parten i överenskommelsen mellan oss. Du kommer att vara betalningsansvarig tills alla kort som är utställda till dig är uppsagda eller har gått ut och tills dess att alla belopp som du enligt detta avtal är skyldig att betala är erlagda. Vi kan överföra eller överlåta våra rättigheter och/eller förmåner till tredje part och kan använda oss av underleverantörer för vilka som helst av våra förpliktelser inom ramen för detta avtal.

Avgifts- och begränsningsplan

Avgifter för utställande Avgifter
Kortavgift150 SEK
Aktiveringsavgift för kortet25 SEK
Avgift för laddning  
Bankkort €1
Avgifter för transaktioner och användning
Uttag i bankomat (exklusive bankomatoperatörens avgifter)3 SEK
Saldoförfrågan i bankomat3 SEK
Transaktionsavgift (debiteras på försäljningsställen och vid onlinetransaktioner)€2.7
Övriga avgifter
Avgift vid ersättningskort (när kortet är borttappat, stulet, försnillat eller föremål för icke auktoriserad användning) 0
Återkommande avgifter  
Månatlig kontoavgift*35 SEK
* Enligt klausul 11.1 kan den månatliga kontoavgiften debiteras även om ditt konto är inaktivt eller om ditt kort har löpt ut om du inte löser ut ditt tillgängliga saldo.           
Typ av begränsningFrekvens  
Min. inledande laddningsvärdeper transaktion 100 SEK
Max. laddningsvärdeper transaktion 26,000 SEK
Max. totalt saldoper kort 106,000 SEK
Max. antal försäljningsställen (st)1 dag 30 gånger
Max. värde per försäljningsställe (EUR, GBP) 1 dag 26,050 SEK
Maximalt antal bankomatuttag (st.) 1 dag 10 gånger
Maximalt antal bankomatuttag (EUR, GBP) 1 dag 3,200 SEK

SKAFFA KORTET

Apply now to
get your Prepaid Deluxe card.

Scroll to Top