DIN INTEGRITET ÄR VIKTIG FÖR OSS

Integritetspolicy

Inledning
Prepaid Deluxe (PPD) bekräftar och antar härmed de riktlinjer och processer som omfattas av detta dokument. PPD fungerar som programförvaltare av produkten och ansvarar för den löpande verksamheten och distribution av programmet enligt överenskommelse med Utgivaren. Därmed är PPD oberoende registeransvarig för alla personuppgifter som du tillhandahåller som inte är relaterade till utfärdandet av kortet.

Utgivare av elektroniska pengar för PPD-programmet är Transact Payments Limited (TPL eller Utgivaren), enligt dessas status som auktoriserat institut för elektroniska pengar, reglerat och övervakat av Gibraltar Financial Services Commission (GFSC). TPL är oberoende registeransvarig för de personuppgifter som du lämnar till oss enbart hänförligt till utfärdandet av själva kortet. Adressen till TPL:s huvudkontor är 6.20 World Trade Center, 6 Bayside Road, Gibraltar, GX11 1AA och organisationsnumret är 108217. 

När du ansöker om ett Prepaid Deluxe Card, accepterar du TPL:s sekretesspolicy som du får när du skriver under för att få ett kort, som finns tillgänglig i Prepaid Deluxes mobilapp och som finns tillgänglig i det här dokumentet under PPD Sekretesspolicy. Vi uppmanar digatt läsa TPL:s sekretesspolicy.

SYFTET MED DETTA MEDDELANDE
Det här meddelandet är utformat för att hjälpa dig att förstå vilken sorts personuppgifter vi samlar in kopplat till våra produkter och tjänster och hur vi behandlar och använder dessa uppgifter. Detta meddelande beskriver hur vi samlar in, använder, delar, sparar och skyddar personuppgifter. Det här budskapet hjälper dig också att förstå din juridiska rätt till dina personuppgifter och förklarar vår rättsliga grund för att bearbeta personuppgifter och vem du ska kontakta om du har frågor om insamlingen och användningen av personuppgifter.

VAD ÄR PERSONUPPGIFTER?
Personuppgifter är uppgifter som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Det omfattar bland annat en persons namn, ålder, födelsedatum, kön,
kontaktuppgifter, personnummer eller passuppgifter. Personuppgifter kan omfatta uppgifter som går under beteckningen särskilda kategorier av personuppgifter. Det kan vara uppgifter som rör en persons hälsa, ras eller etniska ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, genetiska och biometriska uppgifter eller uppgifter med anknytning till personens sexuella läggning. Personuppgifter kan också omfatta uppgifter som rör fällande domar i brottmål samt överträdelser

PERSONUPPGIFTER SOM VI SAMLAR IN
För att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster kommer vi att samla in och bearbeta personuppgifter om dig. Vi samlar in uppgifterna när du registrerar dig för våra tjänster, när du ber om information om våra produkter och tjänster, under kundevent, marknadsföring och kampanjer eller när du kontaktar oss för teknisk hjälp eller att använda vår webbplats.

Vi kommer att samla in personuppgifter första gången du besöker vår webbplats, där vi med ditt medgivande kommer att placera en liten textfil som vanligtvis kallas cookie (eller kaka) på din dator. Cookies används för att hjälpa till att identifiera besökare, för att underlätta tillgängligheten när du besöker webbplatsen samt för att övervaka besökarnas beteende när de tittar på webbplatsens innehåll, navigerar på vår webbplats och när du använder webbplatsens funktioner.
Vi kommer också att samla in din unika elektroniska identifierare på internet när du besöker vår webbplats, detta brukar kallas IP-adress. Genom att samla in IP-
adresser är det möjligt för oss att beräkna antalet besökare på webbplatsen och det hjälper även till att identifiera ursprunget till eventuella illvilliga handlingar som vår webbplats blir utsatt för.

De personuppgifter vi samlar in omfattar följande kategorier av personuppgifter:

 • personuppgifter som en persons namn, ålder, födelsedatum, kön, kontakt- och passuppgifter, IP-adress och uppgifter hänförliga till socialförsäkrings- eller personnummer, och uppgifter som rör fällande domar i brottmål samt överträdelser, såsom uppgifter om bedrägerier och penningtvätt.

VARFÖR BEHÖVER VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna tillhandahålla våra produkter och tjänster till dig, för att verifiera din identitet och för att genomföra kontroller
(screening) mot penningtvätt, för att hjälpa till att administrera dina produkter och vår verksamhet, för att svara på eventuella frågor från dig om de tjänster vi erbjuder och för att kunna hantera klagomål. Vi kommer också att använda dina personuppgifter för att utveckla nya och marknadsföra befintliga produkter och tjänster. När du registrerar dig för våra tjänster eller då du uttrycker ett intresse för våra tjänster kommer du att erbjudas ett antal olika marknadsföringsalternativ. Om du väljer att anmäla dig till att få marknadsföringsrelaterad information (opt-in), och om du ångrar dig, kan du avsäga dig denna (opt-out) genom att mejla till oss.

UPPGIFTER VI DELAR
Vi kommer att dela dina personuppgifter med behöriga tredje parter. Det är nödvändigt när vi är skyldiga enligt lag att göra det. Vi delar också dina personuppgifter för att hjälpa till att administrera vår verksamhet samt för att hjälpa till att hantera och stödja dina produkter och tjänster. Om du motsätter dig insamlingen, delandet och användningen av dina personuppgifter kanske vi inte kan tillhandahålla våra produkter och tjänster till dig.

VÅR RÄTTSLIGA GRUND FÖR ATT BEARBETA DINA UPPGIFTER
När du registrerar dig för våra produkter och tjänster bör du vara införstådd med att du tecknar ett avtal med oss. När du efterfrågar information om de tjänster vi tillhandahåller, om du tillåter oss att marknadsföra dem för dig, betraktar vi det som om vi har ett berättigat affärsintresse av att förse dig med information om liknande produkter som vi erbjuder. ”Verkställande av avtal” och ”berättigat intresse” utgör vår rättsliga grund för att behandla dina personuppgifter och för att skicka reklam till dig. Vi kommer också att be om ditt medgivande för att genomföra kontroller avseende penningtvätt (AML) och KYC (Know Your Client) när du registrerar dig.

SPARA DINA UPPGIFTER
Vi kommer att spara dina personuppgifter när du registrerar dig för våra tjänster under en period om 5 år. När du har kontaktat oss för att få information om våra
tjänster och produkter kommer vi att spara dina personuppgifter i 5 år. När vi har/har haft en tvist med dig kommer vi att spara dina uppgifter i 5 år. När du eller något brottsbekämpande organ informerar oss om en aktiv utredning eller ett potentiellt brottsåtal kommer vi att följa alla rättsliga krav för att spara dessa uppgifter. Att spara dessa uppgifter är nödvändigt för administrationen av verksamheten, av rättsliga skäl samt i produktutvecklings- och marknadsföringssyften. Ibland måste vi spara dina uppgifter längre, till exempel om vi representerar dig eller försvarar oss i en rättstvist eller enligt vad som krävs i lag eller där det finns belägg för att ett framtida klagomål kan uppkomma.

INTERNATIONELLA ÖVERFÖRINGAR AV PERSONUPPGIFTER
Vi kommer att överföra dina uppgifter till tredjepartsorganisationer som är baserade utanför det land där du är bosatt. Detta kallas vanligtvis internationell överföring av uppgifter. Det är nödvändigt i syfte att administrera vår verksamhet och/eller dina produkter och tjänster. Dessa parter har inte rätt att använda dina personuppgifter i något annat syfte än vad som har avtalats med oss. Därutöver måste dessa organisationer även skydda dina personuppgifter med hjälp
av lämpliga tekniska, fysiska och organisatoriska datasäkerhetsåtgärder och är förbjudna att lämna ut eller dela dina uppgifter med andra tredje parter utan vårt
förhandsgodkännande, om inte annat krävs enligt lag.

DINA RÄTTIGHETER
Privatpersoner har juridiska rättigheter som styr användningen av deras personuppgifter. Dessa ger privatpersoner rätt att förstå vilka personuppgifter avseende dem som innehas, i vilket syfte, hur de samlas in och används, vem de delas med, var de finns, att invända mot att de behandlas, att få uppgifterna
korrigerade om de är felaktiga, att göra kopior av uppgifterna samt att begränsa bearbetningen av dem. Privatpersoner kan också kräva att deras personuppgifter raderas. Dessa rättigheter går under benämningen nyttjanderätter enligt dataskyddslagarna.

Nedan följer en lista med dessa rättigheter:

 • Rätten att bli informerad om vilka personuppgifter som behandlas;
 • Nyttjanderätten till dina personuppgifter
 • Rätten att invända mot behandlingen av dina personuppgifter;
 • Rätten att begränsa behandlingen av dina personuppgifter;
 • Rätten till rättelse av dina personuppgifter;
 • Rätten till radering av dina personuppgifter;
 • Rätten till dataportabilitet (att få en elektronisk kopia av dina personuppgifter);
 • Rättigheter avseende automatiskt beslutsfattande inklusive profilering.

Privatpersoner kan när som helst utöva sina nyttjanderätter. Såsom lagen föreskriver kommer vi inte att ta ut någon avgift för att behandla dessa förfrågningar, men om din förfrågan är repetitiv, helt ogrundad och/eller orimlig har vi rätt att ta ut en rimlig avgift grundad på de administrativa kostnaderna eller vägra att tillmötesgå begäran. När du utövar din nyttjanderätt bör du vara medveten om att vi i vissa situationer kanske inte till fullo kan tillmötesgå din begäran. Om du till exempel skulle be oss att radera alla dina personuppgifter kanske vi måste spara vissa uppgifter i administrativt eller brottsförebyggande syfte.

SKYDD AV DINA UPPGIFTER
Vi kommer att vidta alla lämpliga tekniska, fysiska och organisatoriska åtgärder för att skydda konfidentialiteten, integriteten, tillgängligheten och autenticiteten hos dina uppgifter, inklusive när vi delar dina uppgifter med tredje parter.

KLAGOMÅL
Om du är missnöjd med någon aspekt av hur vi behandlar dina personuppgifter, kontakta oss och fråga efter vårt dataskyddsombud. Du har också rätt att klaga hos tillsynsmyndigheten för dataskydd.

HUR DU KONTAKTAR OSS
Om du har några frågor gällande detta meddelande och dess innehåll, användningen av dina uppgifter och din nyttjanderätt, kontakta oss och fråga efter
vårt dataskyddsombud.

TPL sekretesspolicy

 

Denna policy förklarar när och varför TPL samlar in personuppgifter om dig, hur vi använder dem, under vilka omständigheter vi får lämna dem till andra och hur vi lagrar dem på ett säkert sätt. TPL åtar sig att skydda konfidentialiteten hos dina uppgifter. Med ”dina uppgifter”, ”dina personuppgifter” och ”din information” avser vi alla personuppgifter om dig som du eller en tredje part tillhandahåller till oss. Vi kan från tid till annan ändra denna policy, så kontrollera denna sida regelbundet för att säkerställa att du är nöjd med eventuella förändringar.

Vilka är vi?
Transact Payments Limited (”TPL”, ”vi”, ”vår/våra” eller ”oss”) är utgivare av ditt kort och registeransvariga för de personuppgifter som du lämnar till oss enbart hänförligt till själva kortet. TPL är ett institut för elektroniska pengar, godkänt och reglerat av Gibraltar Financial Services Commission. Adressen till huvudkontoret är 6.20 World Trade Center, 6 Bayside Road, Gibraltar, GX11 1AA och organisationsnumret är 108217. Prepaid Deluxe (”PPD”) är programförvaltare av ditt kort och registeransvarig för de personuppgifter som du tillhandahåller som inte är strikt begränsade till utgivandet av kortet (till exempel marknadsföring). PPD har sitt säte i Gibraltar med registreringsnummer 118300 och huvudkontor på Suite 23, Portland House, Glacis Road, GX11 1AA, Gibraltar

Hur samlar vi in personuppgifter?
Vi samlar in information från dig när du ansöker online eller via en mobilapplikation om ett betalkort som vi utfärdar. Vi samlar också in information om dig när du använder ditt kort för att göra transaktioner. Vi inhämtar också uppgifter från tredje parter (såsom organ för förebyggande av bedrägerier) som kan kontrollera dina personuppgifter mot information listad i röstlängder och/eller andra databaser.

På vilken rättslig grund behandlar vi dina personuppgifter?

Avtal
Ditt tillhandahållande av personuppgifter och vår behandling av dessa uppgifter är nödvändiga för att var och en av oss ska kunna utföra sina åtaganden enligt avtalet (kallas Avtal för kortinnehavare eller Villkor för kortinnehavare eller liknande) som vi ingår när du tecknar dig för våra betalningstjänster. Ibland kan det bli nödvändigt med behandling av uppgifterna så att vi, på din begäran, kan vidta vissa åtgärder innan du ingår detta avtal, så som att verifiera informationen du har lämnat eller lämplighet för betalningstjänsterna. Om du inte tillhandahåller de personuppgifter som vi begär kan vi inte ingå ett avtal om att erbjuda betalningstjänster till dig eller kommer att vidta åtgärder för att avsluta eventuella avtal som vi har ingått med dig.

Lagar/författningar
Vi kan också behandla dina personuppgifter för att uppfylla våra skyldigheter enligt lagar eller andra författningar. 

Berättigade intressen
Vi eller en tredje part kan ha ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, till exempel:
– För att analysera och förbättra säkerheten i vår verksamhet.
– För att anonymisera personuppgifter och därefter använda anonymiserad information.

Vilken typ av personuppgifter samlas in från dig?
När du ansöker om ett kort samlar vi, eller våra samarbetspartner å våra vägnar, in följande information från dig: fullständigt namn, postadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, telefonnummer, födelsedatum, kön, inloggningsuppgifter, IP-adress, dokument för verifiering av identitet och adress. När du använder kortet för att göra transaktioner lagrar vi informationen om transaktionen samt finansiell information. Den omfattar datum, belopp, valuta, kortnummer, namn på kortet, konton samt namn på handlare, kreditgivare eller leverantör (till exempel stormarknad eller butik). Vi samlar också in information avseende betalningar som görs till/från ditt konto.

Hur används dina personuppgifter?
Vi använder dina personuppgifter för att:
– etablera ditt konto, inklusive att behandla din ansökan om ett kort, skapa kontot, verifiera din identitet och trycka kortet.
– underhålla och administrera ditt konto, inklusive att behandla dina finansiella betalningar, behandla korrespondens oss emellan, övervaka ditt konto avseende bedrägerier samt tillhandahålla en säker internetmiljö.
– följa regulatoriska krav, inklusive skyldigheter avseende penningtvätt.
– förbättra våra tjänster, inklusive att skapa anonymiserade uppgifter utifrån dina personuppgifter i analyssyfte, inklusive i utbildnings-, test- och systemutvecklingssyften.

Vem delar vi informationen med?
När vi använder tredjepartsleverantörer har vi avtal upprättade som kräver att de håller din information säker och konfidentiell/dina uppgifter säkra och konfidentiella. Vi lämnar dina uppgifter vidare till följande typer av enheter:
– organ för identitetsverifiering för att de ska utföra nödvändig verifiering, regulatoriska kontroller och kontroller för förebyggande av bedrägerier,
– organisationer för informationssäkerhetstjänster, leverantörer av webbapplikationsvärdskap, mejlsupportleverantörer, leverantörer av nätverksbackuptjänster och mjukvaru-/plattformsutvecklare,
– leverantörer av dokumentförstörare,
– alla som vi lagligen överför eller kan överföra våra rättigheter och skyldigheter till enligt detta avtal,
– tredje parter som ett resultat av en omstrukturering, försäljning eller förvärv av TPL eller något närstående företag, under förutsättning att mottagaren använder dina uppgifter i samma syfte som de ursprungligen tillhandahölls till oss och/eller användes av oss.
– regulatoriska och brottsbekämpande myndigheter, vare sig de är inom eller utanför EES, när detta krävs enligt lag.

Skicka personuppgifter utomlands
För att leverera tjänsterna till dig är det ibland nödvändigt för oss att dela dina personuppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), t.ex.:

 • med tjänsteleverantörer som ligger utanför EES;
 • om du är baserad utanför EES;
 • där det finns en internationell dimension avseende de tjänster som vi tillhandahåller till dig.

Dessa överföringar lyder under särskilda regler enligt dataskyddslagarna i Europa och Gibraltar. Dessa länder utanför EES har inte samma dataskyddslagar som Europa och Gibraltar. Vi kommer emellertid att säkerställa att överföringen sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen och alla personuppgifter kommer att vara säkra. Vi kommer att skicka dina uppgifter till länder där EU-kommissionen har beslutat om adekvat skyddsnivå, vilket innebär att bedömningen har gjorts att det rättsliga ramverket i det aktuella landet erbjuder en tillräcklig nivå av dataskydd för sina personuppgifter. Du kan läsa mer om det här .

När vi skickar dina uppgifter till ett land där EU-kommissionen inte har beslutat om adekvat skyddsnivå, är vårt standardförfarande att använda standardiserade
uppgiftsskyddsbestämmelser. För att få en kopia av dessa bestämmelser, besök EU- kommissionens webbplats. Vi skickar dina uppgifter till USA. Avseende överföringar av uppgifter till USA, gå till Privacy Shield webbplats för att läsa mer om de skyddsåtgärder som EU-kommissionen har godkänt. Om du vill ha ner information kontakta vårt dataskyddsombud. Kontaktuppgifter nedan.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?
Vi kommer att lagra dina uppgifter under en period om fem år efter att vår affärsrelation upphör för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt tillämplig lagstiftning, så som förordningar gällande penningtvätt och bedrägerier. Om några förändringar av den tillämpliga lagstiftningen kräver att vi lagrar dina uppgifter under en längre tidsperiod kommer vi att ha kvar dem under den perioden. Vi kommer inte att behålla dina uppgifter längre än nödvändigt.

Dina rättigheter avseende dina personuppgifter?
Du har vissa rättigheter avseende de personuppgifter som vi behandlar:
– Du kan begära en kopia av alla uppgifter eller delar av dem.
– Du kan be oss att rätta uppgifter vi har om dig som du anser är inkorrekta.
– Du kan be oss att radera dina personuppgifter.
– Du kan be oss att begränsa behandlingen av dina personuppgifter.
– Du kan invända mot behandlingen av dina personuppgifter
– Du kan be om din rätt till dataportabilitet.
– Om du vill meddela oss något av följande, mejla dataskyddsombudet på DPO@transactpaymentsltd.com .

Hur skyddas dina uppgifter?
Vi implementerar säkerhetspolicyer och tekniska åtgärder för att säkra för dina personuppgifter och skydda dem från obehörigt tillträde, obehörig användning eller obehörigt röjande. Samtidigt som vi strävar efter att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera säkerheten hos någon information du lämnar till oss, och du gör det på egen risk. Så snart vi får dina uppgifter gör vi vårt bästa för att säkerställa att de är säkra i i våra system. Där vi har lämnat ut (eller där du har valt) ett lösenord som gör det möjligt för dig att få tillgång till vissa delar av våra webbplatser ansvarar du för att hålla lösenordet konfidentiellt. Vi ber dig att inte lämna ut ditt lösenord till någon.

Klagomål
Vi hoppas att vårt dataskyddsombud kan lösa eventuella frågor eller klagomål du kan ha på vår användning av dina personuppgifter. Den allmänna uppgiftsskyddsförordningen (GDPR) ger dig också rätt att lämna ett klagomål till en tillsynsmyndighet, i synnerhet i det land inom Europeiska unionen (eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) där du arbetar, normalt bor eller där eventuella påstådda brott mot dataskyddsbestämmelserna har inträffat. Tillsynsmyndighet i Gibraltar är Gibraltar Regulatory Authority. Deras kontaktuppgifter är som följer:
IDPC,
Etage 2, Airways House, Triq il-Kbira, Tas-Sliema, SLM1549, Malta.
(+350) 20074636/(+350) 20072166 info@gra.gi

Andra webbplatser
Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna sekretesspolicy gäller enbart vår webbplats, så vi uppmanar dig att läsa sekretesspolicyn på de andra webbplatserna du besöker. Vi kan inte ta ansvar för sekretesspolicyer och praxis på andra webbplatser även om du når dem via länkar på vår egen webbplats.

Förändringar av vår sekretesspolicy
Vi granskar vår sekretesspolicy och uppdaterar den regelbundet för att hålla jämna steg med verksamhetskrav och lagstiftning gällande uppgiftsskydd. Vi håller dig informerad om alla sådana förändringar. Denna sekretesspolicy uppdaterades senast den 4 juni 2020.

Kontakta oss
Om du har några frågor om vår sekretesspolicy eller de personuppgifter vi har om dig, skicka ett mejl till vårt dataskyddsombud på DPO@transactpaymentsltd.com .

version: 1.

Holen Sie sich die Karte

Apply now to
get your Prepaid Deluxe card.

Scroll to Top